Adatkezelési tájékoztató

Felhasználói szerződéses adatokról

Jelen dokumentum tartalmazza az Mesli Kft Extra Flotta (a továbbiakban: “Adatkezelő”) tájékoztatását az általa közvetített mobiltávközlési szolgáltatással kapcsolatos Felhasználókat érintő adatkezeléssel kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

Cím:                                   Mesli Kft.
Székhely:                          1064 Budapest, Podmaniczky utca 57
Adószám:                             26267720-2-42
E-mail cím:                        ugyfelszolgalat@extraflotta,com

1., Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján a Felhasználó alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Magánszemély szerződő, cégképviselő és kapcsolattartó adatai:

Név, Születési név, Születési hely és idő, Anyja születési neve, Állandó lakcím, Levelezési cím, Adószám, Mobiltelefonszám, Egyéb telefonszám, E-mail cím, Személyi igazolvány szám, Lakcímkártya vagy jogosítvány száma, Használt Előfizetések hívószáma és felhasználója

Szerződéskötés.

Az adatokat a szerződés megszünését követő 2 évig kezeli.

Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatmegadástól számított 1 évig kezeli, mint maximális szerződéskötési határidő.

A Felhasználó hozzájárulása.

 

 

 

 

Szerződéses-, ügyfélszolgálat- vagy panaszügy kapcsán telefonbeszélgetés

Telefonon történő szerződéskötés lehetőségének esetleges biztosítása

 

A Felhasználó hozzájárulása.

Magánszemély szerződő

Személyazonosság

A személyazonosság

A Felhasználó

 

ellenőrzése.

ellenőrzését

külön

személyi igazolványáról és

 

követően a

Nyilatkozatban

lakcímkártyájáról készült

 

másolatokat

megadott

másolat.

 

töröljük.

hozzájárulása.

Adatkezelő Felhasználó Szerződésben és a Csatlakozási Nyilatkozatban történő hozzájárulásával a szerződéses adatokat a Mesli Kft-nek a jogosultság ellenőrzése és  kommunikáció céljaira átadja, valamint a szolgáltatás biztosításának érdekében a Szolgáltató (Vodafone Magyarország Zrt) részére betekintési és ellenőrzési lehetőséget ad.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elektronikus hírközlésről szóló törvény előírásai szerint a szogláltatást nyújtó Vodafone Magyarország Zrt. a szolgáltatás nyújtása során technikai adatokat rögzít bűnüldözési és nemzetbiztonsági okokból. Ezen adatok birtokába Adatkezelő nem jut, azokat csak a Vodafone Magyarország Zrt   jogosult kezelni. Erre vonatkozóan bővebb információ a  Vodafone Magyarország Zrt  általános szerződési feltételeiben érhető el.

2., Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 1.Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni  elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Kérés esetén tájékoztatjuk:

  • a kezelt adatokról,
  • az adatkezelés céljáról,
  • jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Felhasználót.

2.2. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Felhasználó bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra  is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük az Felhasználót. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot a Felhasználó hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

3., Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi törvény) alapján

F e l h a s z n á l ó j o g o s u l t p a n a s z á v a l a N e m z e t i A d a t v é d e l m i é s Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1)  391-1400,  Telefax:  +36  (1)  391-1410,  E-  mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

4., Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk a Felhasználót.

5., Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.extraflotta.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. március 5. napjától érvényes.